Mitä kokonaisarkkitehtuuri on ja mitä se sisältää?

KOKONAISARKKITEHTUURI JA SEN SISÄLLÖT

5 min read

#KA sisällöt #KA hyödyntäminen #KA pilotointi

ratkaisun rajaus kuvitus
ratkaisun rajaus kuvitus
Mitä kokonaisarkkitehtuuri on?

Kokonaisarkkitehtuuri (eng. Enterprise Architecture) ei ole monellekaan tuttu termi. Suomessa puhutaan edelleen myös Yritysarkkitehtuurista, vaikka se termi on väistymässä. Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa organisaation rakenteita (toimintaa, tietoja, tietojärjestelmiä ja teknologiaa) sekä nykytilassa että tavoitetilassa. Näitä kaikkia asioita organisaatiot ovat toki kuvanneet aikaisemminkin. Kokonaisarkkitehtuurissa kuvaamme nämä kaikki yhtenäisellä tavalla ja tunnistamme eri asioiden riippuvuuksia. Tämä yhtenäisyys ja mahdollisuus riippuvuuksien analysointiin on ero aikaisempaan.

Kokonaisarkkitehtuuri on siis kattava organisaation kuvaus, joka sitoo yhteen niin toiminnan, tiedot, tietojärjestelmät kuin teknologiankin. Nämä kaikki voidaan linkittää vielä strategiaan ja sääntelyyn. Mihin kokonaisarkkitehtuuria sitten voi käyttää? Tämän voisi tiivistää kahteen asiaan.

Kokonaisarkkitehtuuri tukee suunnittelua ja päätöksentekoa, eli

 • suunnittelun tukemiseksi tuotetaan suunnitelma. Suunnitelma on ”piirustukset” siitä, millainen tavoitetila on. Millainen uusi tietojärjestelmä tullaan rakentamaan ja miten prosessit ovat muuttuneet, kun niitä on digitalisoitu. Jos vertaisimme tätä talon rakentamiseen, kertoo suunnitelma millainen uusi talo on tekeillä.

 • päätöksenteon tukemiseksi tarvitaan sekä tilannekuva nykytilasta että erilaisia vaihtoehtoja tavoitetilasta. Valitaanko A vai B, ja mikä ero näillä vaihtoehdoilla todellisuudessa on? Päätöksenteossa aikataulu on yleensä tiukka, joten nykytila on syytä olla valmiina. Emme ehdi enää aloittaa siitä.

Entä miltä kokonaisarkkitehtuuri käytännössä näyttää? Jos organisaatiossamme on kokonaisarkkitehtuuritoiminto, niin mitä toiminnon voi olettaa tekevän. Ainakin seuraavia

 • Kokonaisarkkitehtuuri on kuvauksia – kaavioita ja piirroksia, jotka selittävät nykytilaa tai kuvaavat tavoitteita. Tyypillisesti kuvataan toimintaa, tietojärjestelmiä, tietoja ja teknologioita.

 • Kokonaisarkkitehtuuri on myös palvelu – esimerkiksi projektien tukemista, päätöksentekomateriaalin tekoa ja analyysien tuottamista. Usein on kätevintä, että näitä voi pyytää kokonaisarkkitehdeilta.

 • Kokonaisarkkitehtuuri on siis tukitoiminto – se tarjoaa tietoa ja auttaa muita toimintoja menestymään.

Kokonaisarkkitehtuuri on yhä tärkeämpää monimutkaistuvassa maailmassa. Organisaatiot verkottuvat ja tietojärjestelmätkään eivät ole enää suuria monoliitteja. Kokonaisarkkitehtuuri siis auttaa viestimään ja hahmottamaan vaikeampiakin kokonaisuuksia. Kokonaisarkkitehtuuritoiminnon tarkoituksena ei ole korvata muita toimintoja tai tehdä päätöksiä niiden puolesta, vaan auttaa muita organisaation osia toimimaan paremmin. Kokonaisarkkitehtuurin pihvi on se, että sitä hyödynnetään: ei kuvata kuvaamisen ilosta vaan tarpeeseen!

Kokonaisarkkitehtuurin sisällöt

Kokonaisarkkitehtuurin sisältöä voi tehdä monella eri tavalla. Lähtökohtaisesti sisällön tekemistä kuitenkin helpottaa, jos valitset jonkun välineen, jolla sisältöä voi tehdä (ks. Mallinnusvälineet ja muut työkalut) ja mallinnuskielen sekä mallinnustavan, jota noudatat (ks. Mallinnuskielet ja mallinnustapa). Perinteisesti kokonaisarkkitehtuurin sisällöt muodostuvat erilaisista kaavioista ja niitä tukevista selittävistä teksteistä. Tyypillisesti mallinnettavat asiat jakautuvat seuraaviin kuuteen kokonaisuuteen:

 • Ohjaava taso: Ohjaavalla tasolla voidaan mallintaa esimerkiksi strategiaa ja muita organisaation suuntaan ja tulevaisuuteen vaikuttavia asioita. Tyypillisesti mallinnetaan esimerkiksi ohjaava lainsäädäntö sekä periaatteet, joita arkkitehtuurissa on päätetty noudattaa.

 • Toiminta: Toiminnan tasolla mallinnetaan mitä organisaatio näkyvästi tekee: sen asiakkaat ja yhteistyökumppanit, palvelut sekä sisäiset prosessit, joilla toiminta pyörii. Toiminnan tasoa mallinnetaan liiketoiminnan kielellä.

 • Tietojärjestelmät: Tietojärjestelmätasolla mallinnetaan organisaation käyttämät järjestelmät, niiden toimintoja ja palveluita sekä riippuvuuksia. Arkkitehtuuria voidaan tarkentaa kattamaan myös keskeisimmät ratkaisukuvaukset eli mallintaa myös esimerkiksi rajapintoja sekä integraatioratkaisuja.

 • Teknologiat: Teknologiatasolla kuvataan organisaation teknologista infrastruktuuria ja teknologiavalintoja. Teknologia-arkkitehtuuriin kuuluvat esimerkiksi palvelimet, työasemat, tietoliikenne ja verkot sekä laitetilat. Teknologia-arkkitehtuurin kuvaustarpeeseen vaikuttaa se, missä määrin olet ulkoistanut teknologiaratkaisut. Tällöin karkeatkin kuvaukset voivat riittää.

 • Tiedot: Tietoarkkitehtuurissa kuvataan se mitä tietoja organisaatio tuottaa ja tarvitsee. Kuvattaviin tietoihin kuuluvat niin toiminnan tarvitsemat tiedot (päätietoryhmät, käsitteet, tietovarannot yms.) kuin yksityiskohtaisemmat järjestelmien käsittelemät tiedot (tietokantojen suunnittelu yms.)

 • Toimeenpano: Toimeenpanotaso tarkoittaa, että kuvataan arkkitehtuuriin projektit ja hankkeet. Näitä voi linkittää edelleen esimerkiksi tietojärjestelmiin ja saada tätä kautta tietoa mielenkiintoisista riippuvuuksista.

Varsinainen kokonaisarkkitehtuurin pihvi on siis tunnistaa edellä mainittujen asioiden riippuvuuksia: mitä tietojärjestelmiä missäkin prosessissa käytetään, mistä teknologiaratkaisuista järjestelmä on riippuvainen, kuka ja missä käsittelee tiettyjä tietoja jne. Tällä tavalla saadaan tuotettua tietoa, joka auttaa suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Katso alta sisältöjämme kokonaisarkkitehtuurin perusteisiin liittyen!

BLOGIT

Kokonaisarkkitehtuuri saattaa olla melko hämärä käsite ja siksi helppo ymmärtää väärin. Aina välillä onkin hyvä palata takaisin perusasioihin. Mitä kokonaisarkkitehtuuri siis on?

Kokonaisarkkitehtuuria tulee käyttää, jotta siitä olisi jotain hyötyä. Mitä ne hyödyt ovat ja miten parhaiten mahdollistat niiden syntymisen?

Kokonaisarkkitehtuurin pilotoinnin tarkoitus on löytää sopiva tarkkuustaso ja käsiala juuri sinun organisaatiosi tarpeisiin. Sen avulla voi arvioida työmäärää ja testata millaisista kuvauksista on eniten hyötyä.

WEBINAARIT

Webinaarissa käydään läpi, miksi ja miten mallintaessa on hyvä lähteä liikkeelle sisältö edellä. Joillain arkkitehdeilla saattaa olla kiusaus keskittyä mallinnuksessa teoreettisesti hienoihin ja monimutkaisiin kuvauksiin, jolloin arkkitehtuurin hyödyntäjät unohtuvat. Miten etenet sisältö edellä?

Sisältö edellä arkkitehtuurissa
Mitä arkkitehtuurituotoksia johtoryhmälle kannattaa näyttää?

Webinaarissa syvennytään konkreettisten esimerkkien avulla, mihin asioihin tulisi kiinnittää huomiota ennen kuin kuvauksia esitellään johtoryhmälle. Kokonaisarkkitehtuurin tuotokset tukevat johtamista, mutta näytettävien kuvausten laatun lisäksi on huomioitava muitakin tekijöitä, kuten esim. johtoryhmän kyky tulkita IT-sanastoa.

Arkkitehtuurisisältöä tuotetaan yleensä kahdella tavalla: mallintamalla tai inventoimalla. Webinaarissa perehdytään siihen, mitä molemmissa tavoissa tulee ottaa huomioon ja mitkä tekijät vaikuttavat oikean tavan valintaan.

Mallintamalla vai inventoimalla? KA:n sisällön luominen
Miten voit arvioida kokonais-arkkitehtuurin työmäärän?

Webinaarissa pohditaan mitä pilotointi mallintamisessa tarkoittaa ja miten sitä kannattaa tehdä. Pilotoinnin tarkoituksena on löytää tarvittava tarkkuustaso kokonaisarkkitehtuurille. Pilotin on syytä olla linjassa organisaation arkkitehtuurityölle käytössä olevan ajan ja osaamisen kanssa, sillä sisältöjä tulee pystyä myös ylläpitämään.

Toiminta-arkkitehtuuri esimerkin avulla

Webinaarissa käydään läpi hyödyllisimmät toiminta-arkkitehtuurin kuvaukset käytännön esimerkkien avulla. Toiminta-arkkitehtuuria mallinnettaessa tarkkuustaso ja käsiala ovat tärkeässä asemassa. Miten löytää kultainen keskitie liian monimutkaisten ja toisaalta taas liian yleisten ja yksinkertaistettujen kuvausten väliltä?

Kokonaisarkkitehtuuri esimerkin avulla

Webinaarissa selviää miten käyttää kokonaisarkkitehtuuria kertomaan organisaatiosta. Kun sisältö on kohdillaan, niin asia avautuu kenelle tahansa. Esimerkkinä koirien rotujärjestö. Käymme läpi kokonaisarkkitehtuurin näkökulmat ja samalla opit, miten koiramaailman järjestötoiminta pyörii.

KURSSI

Kokonaisarkkitehtuurin starttipaketti

Koulutus antaa valmiudet organisaation kokonaisarkkitehtuurin pystyttämiseen sekä sisältöjen tuottamiseen toimivalla ja hyödyllisellä tavalla. Lisäksi saat yleiskuvan siitä, mitä välineitä ja standardeja on olemassa.

Koalat matkalla kouluun
Koalat matkalla kouluun

KURSSI

Kokonaisarkkitehtuurin ABC

Kahden päivän luokkakurssina toteutettava koulutus on tiivistelmä kokonaisarkkitehtuurin keskeisimmistä asioista. Mitä kokonaisarkkitehtuuri (KA) on, miten se liittyy organisaation muuhun tekemiseen ja mitä hyötyjä siitä saadaan.

Vilkuttava Koala
Vilkuttava Koala